Predavanja2018-11-28T21:33:24+00:00

Predavanja

Gledališke
predstave

Delavnice

Seminarji

Predavanja

Knjige

Reference

Humanitarne
dejavnosti

Projekti

Tabori za
nadarjene

Kontakti

PRAVILNA IZBIRA VREDNOT ZA VZGOJO OTROKA
Moderno življenje zahteva od starša v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred staršem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene ter ob tem vzgojno delovati na svojega otroka ob kroničnem pomanjkanju časa. Zato je postavitev pravilnih vrednot temeljnega pomena za dolgoročno izgradnjo otrokove osebnosti.

POGOVOR POZABLJENA UMETNOST ŽIVLJENJA
Raziskave so pokazale, da eden od glavnih vzrokov za nezadovoljstvo z lastno družino leži v pomanjkanju pogovorov. Odrasli in otroci težko najdemo skupen stik in teme, ki bi nam kvalitetno pomagale premostiti karakterne, čustvene, spolne in starostne razlike. Nekaj osnovnih receptov za pogovor in medsebojno zbližanje bo ponudilo naše predavanje.

KAKO USTVARITI STIK Z OTROKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom leži v funkcioniranju odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo odnosov v doživljajsko sfero, intuitivno učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik avtomatično dosežen brez potrebe kontrole in uvajanja kazni.

VPLIV MISELNIH VZORCEV NA KOMUNIKACIJO
Razmišljanje in mišljenje v otroški glavi poteka v nevidnem svetu, v katerega se da stopiti z ustvarjanjem atmosfere topline, zaupanja in bližine v družini. Ključno za varen dom pa je poznati delovanje miselnih vzorcev in delovanje le teh.

ODZIV OTROKA NA STRES
Otrok se nahaja v pravem križišču številnih vplivov,interesov in zahtev – od šolskih, družinskih, družbenih, socialnih, osebnih… Od tod do stresa je le en majhen korak, ki se prepogosto dogaja mimo naše pozornosti. Kako to prepoznati in kako reagirati – na ta vprašanja bomo odgovarjali.

KAKO POMAGATI OTROKU NA POTI DO USPEHA
Najbolj naravna želja starša je, da bi njegov otrok bil uspešen. Vendar pa so redki tisti, ki znajo svojem otroku postaviti pravilne cilje in ga voditi do njih. To je mogoče le takrat, ko se zavedamo da je potrebno našo predstavo uskladiti z  posebnostmi otroka.

IZBIRA PRAVEGA POKLICA – RAZLOG ZA ZADOVOLJSTVO
Poklic opredeli naše življenje v odrasli dobi. Od pravilne izbire poklica je odvisna delovna uspešnost, občutek izpolnjenosti in sreče. Kako prepoznati karakterne, intelektualne in čustvene nagibe svojega otroka ter ga pravilno usmeriti je tema našega predavanja.

KAKO BITI VAREN PRED DROGO
Edina zaščita pred modernim zlom naše civilizacije leži v vzgajanju pravilnega odnosa do življenja, zdravja, sebe in okolice. Le tako bo otrok varen pred izzivi in primerjavami, ki se prepogosto končajo z lažnim pogum in usodnim poskusom.

PRAVILEN VZOREC SREČE V DRUŽINI
Pravilen vzorec sreče v družini je tisti, ki postavlja temeljno življenjsko načelo za vse življenje. V kolikor bo otrok obkrožen s skromnostjo, hvaležnostjo, sočutjem, mirom in pomaganjem drugim, bo njegova življenjska moč zlahka premagala vse ovire njegove usode. 

OKOLJSKE SPREMEMBE IN NAŠA DRUŽINA
Dom vsake naše družine je postavljen v okolje, ki se nevarno spreminja. Tako ekologija postaja temeljna skrb in prioriteta življenja v prihodnosti. Kako zaznati resnost, kako se prilagoditi in kako zmanjšati vplive onesnaževanja na družinsko zdravje in počutje bo tema tega predavanja.

OBLIKOVANJE UČNIH IN DELOVNIH NAVAD
Ena od najbolj perečih zahtev vzgoje modernega časa je oblikovanje učnih in delovnih navad. Družba zahteva čedalje več spretnosti, znanja, potrpežljivosti in usposobljenosti od naših otrok. Kako otroku pomagati pri razvoju lastnega orodja za soočanje z življenjem in kako pri tem ohraniti zdravo osebnost je tema našega predavanja.

VZGOJA PRIHODNOSTI – NENASILJE
Mnogi modri ljudje današnjega sveta z negotovostjo zrejo v prihodnost. Naraščajoče napetosti na socialnem, ekonomskem, političnem in okoljskem področju prinašajo obilico težav v družine. Mediji podpirajo nasilno sliko sveta in ustvarjajo napetosti in stresne situacije. Edini smiselni odgovor na moderno življenje je vzgoja v nenasilju. Kako se je naučiti, izvajati in uporabiti je tema predavanja.

DOMAČE NALOGE – OBVEZNOST ALI IZZIV
Večna tema, ki obstaja od postanka šolstva je domače delo. Kaj je prava mera domačih nalog, kako jih spremeniti v prijetno druženje, kako se ob temu zabavati, kaj je vloga staršev in kako otroka motivirati k sodelovanju je le del našega predavanja.

KAKO OTROKU PREDSTAVITI SPOLNOST
Naš otrok skoraj da nevidno, a zelo hitro odrašča in spoznava življenje. Ena od zelo privlačnih, a hkrati strašljivih stopnic življenja je spolnost. V času, ko telo dozoreva je zelo pomembno otroka pravilno usmeriti in preseči številne tabuje, ki so še vedno prisotni v vzgoji modernega mladostnika. Prepričani smo, da bo to predavanje v veliko pomoč pri vzgoji.

STARŠ, KI IMA AVTORITETO
Moderna doba je prinesla mnoge izzive in še številnejše težave. En od najbolj perečih problemov današnjih družin so starši, ki ne dohajajo vzgojne zahteve novodobnega časa. Kako se postaviti in povrniti zgubljeno avtoriteto bomo obravnavali, na tem predavanju.

RAZLIČNOST NAS BOGATI
Predavanje smo pripravili na letošnjo temo šolskega parlamenta. V njem se bomo dotaknili naslednjih tem:  

 •  vpliv miselnih vzorcev na komunikacijo
 •  oblikovanje mišljenja in preseganje lastnih okvirjev
 •  sprejemanje drugačnosti
 •  strpnost in toleranca do različnosti
 •  sposobnost ”širokega” pogleda na življenje
 •  razumevanje modernih vplivov na vsakdanje življenje

PRAVILNA IZBIRA VREDNOT ZA VZGOJO OTROKA
Moderno življenje zahteva od starša v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred staršem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene ter ob tem vzgojno delovati na svojega otroka ob kroničnem pomanjkanju časa. Zato je postavitev pravilnih vrednot temeljnega pomena za dolgoročno izgradnjo otrokove osebnosti.

POGOVOR – POZABLJENA UMETNOST žIVLJENJA
Raziskave so pokazale, da je eden od glavnih vzrokov nezadovoljstva v družini pomanjkanje pogovora. Odrasli in otroci težko najdemo skupni stik in teme, ki bi nam kvalitetno pomagale premostiti karakterne, čustvene, spolne in starostne razlike. Nekaj osnovnih receptov za pogovor in medsebojno zbližanje bo ponudilo naše predavanje.

VPLIV MISELNIH VZORCEV NA KOMUNIKACIJO
Mišljenje, razmišljanje otroške glave poteka v nevidnem svetu, v katerega se da vstopiti z ustvarjanjem atmosfere topline, zaupanja in bližine v družini. Če želimo ustvariti varen dom, je ključnega pomena poznavanje miselnih vzorcev in delovanje le-teh.

KAKO POMAGATI OTROKU NA POTI DO USPEHA
Najbolj naravna želja starša je, da bi bil njegov otrok uspešen. Vendar pa so redki tisti, ki znajo svojemu otroku zastaviti pravilne cilje in ga tudi pravilno voditi do njih. To je možno le takrat, ko se začnemo zavedati, da je potrebno naše predstave uskladiti s posebnostmi otroka.

VPLIV MEDIJEV (TV, RAČUNALNIK, MOBITEL) NA OTROKOV RAZVOJ IN NJEGOVE PRIHODNJE ŽIVLJENJE

Mediji imajo močan vpliv na otrokove in mladostnikove navade, prepričanja in obnašanje. Poleg psiholoških in fizioloških vplivov, mediji močno posegajo v vsakodnevno rutino, kot je razporejanje prostega časa, učenje in druženje. Boljše poznavanje delovanja medijske psihologije nam lahko pomaga zaščititi otroke in mladostnike pred medijskimi vplivi.

KAKO USTVARITI STIK Z OTROKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom leži v funkcioniranju odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo odnosov v doživljajsko sfero, intuitivno učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik avtomatično dosežen brez potrebe kontrole in uvajanja kazni.

POSTAVIMO OTROKU MEJE

V vsakdanjem življenju med otroki in starši velikokrat prihaja do razhajanja mnenj, življenjskih pogledov, želja. Posledično je včasih težko ustvariti harmonično delovanje družine, kjer bi naj vsak posameznik zasedal svoje ustezno mesto. Kako uspešno usmeriti otroka k prevzemanju svojih dolžnosti in nalog bomo govorili v predavanju.

 

ODZIV OTROKA NA STRES
Otrok se nahaja na pravem križišču številnih vplivov, interesov in mnogih zahtev – šolskih, družinskih, družbenih, socialnih, osebnih … Od te točke do stresa je le en majhen korak, ki prepogosto uide naši pozornosti. Kako ga pravi čas prepoznati, in kako na tej točki pravilno reagirati – na ta vprašanja bo odgovorilo to predavanje.

AGRESIJA IN NERVOZA PRI MALČKIH
V času odraščanja je pri vseh otrocih možno opaziti elemente agresije in nervoze. Zelo škodljivo in nespametno je pri vzgoji uporabljati silo. Prav skozi konflikte, ki jih otrok ustvari s svojim ”neprimernim” obnašanjem, se oblikuje otroška osebnost in miselnost. Naš malček potrebuje veliko mero zaupanja  in posluha odraslih za njegove potrebe. Če je otrok prepuščen naključni vzgoji filmov, prijateljev iz ulice, obstaja velika verjetnost trajnostne poškodbe otrokove osebnosti in njegovega odnosa do življenja nasploh.

IZBIRA IGRAč, IGER IN PRAVLJIC
Didaktični material, ki ga uporabljate za igro in vzgojo svojih otrok, sodeluje pri oblikovanju otrokovega čustvenega sveta in njegovega odnosa do življenja. Prav zato je izjemno pomembno, da so starši seznanjeni s slabimi in dobrimi izbirami ter posledicami enih in drugih.

PRAVILEN VZOREC SREčE V DRUžINI
Pravilen vzorec sreče v družini je tisti, ki postavlja temeljno življenjsko načelo za vse življenje. V kolikor bo otrok obkrožen s skromnostjo, hvaležnostjo, sočutjem, mirom in pomočjo drugim, bo njegova življenjska moč zlahka premagala vse ovire njegove usode.  

TIPI OTROŠKIH OSEBNOSI
Vsi starši in strokovnjaki iščemo vzgojo, ki bo varno in srečno pripeljala našega otroka v svet odraslih. Potrebno pa se je zavedati, da je izbira pristopa zelo tesno povezana s karakterjem otroka in tipom njegove osebnosti.

VZGOJA PRIHODNOSTI – NENASILJE

Moderni čas je prinesel nove izzive človeštvu. Eden od njih, mogoče še najbolj neprijeten za družine in vzgojo otrok, je naraščajoče nasilje v družbi, medijih, vsakdanjem življenju. Kako ga prepoznati, kako otroka zavarovati pred različnimi oblikami nasilja, in kako ga pravilno usmeriti, je tema našega predavanja.

ALI ME RAZUMEŠ? SPORAZUMEVANJE, KONFLIKTI IN ISKANJE REŠITEV V ODNOSU STARŠI – OTROCI

Moderni čas je prinesel nove izzive človeštvu. Eden od njih, mogoče še najbolj neprijeten za družine in vzgojo otrok, je naraščajoče nasilje v družbi, medijih, vsakdanjem življenju. Kako ga prepoznati, kako otroka zavarovati pred različnimi oblikami nasilja, in kako ga pravilno usmeriti, je tema našega predavanja.

 

 

PRAVILNA IZBIRA VREDNOT ZA VZGOJO MLADOSTNIKA
Moderno življenje zahteva od starša v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred staršem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene ter ob tem vzgojno delovati na svojega otroka ob kroničnem pomanjkanju časa. Zato je postavitev pravilnih vrednot temeljnega pomena za dolgoročno izgradnjo otrokove osebnosti.

POGOVOR – POZABLJENA UMETNOST ŽIVLJENJA
Raziskave so pokazale, da eden od glavnih vzrokov za nezadovoljstvo z lastno družino leži v pomanjkanju pogovorov. Odrasli in otroci težko najdemo skupen stik in teme, ki bi nam kvalitetno pomagale premostiti karakterne, čustvene, spolne in starostne razlike. Nekaj osnovnih receptov za pogovor in medsebojno zbližanje bo ponudilo naše predavanje.

KAKO USTVARITI STIK Z MLADOSTNIKOM
Težava pri ustvarjanju stika z otrokom leži v funkcioniranju odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo odnosov v doživljajsko sfero, intuitivno učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik avtomatično dosežen brez potrebe kontrole in uvajanja kazni.

VPLIV MISELNIH VZORCEV NA KOMUNIKACIJO
Razmišljanje in mišljenje v otroški glavi poteka v nevidnem svetu, v katerega se da stopiti z ustvarjanjem atmosfere topline, zaupanja in bližine v družini. Ključno za varen dom pa je poznati delovanje miselnih vzorcev in delovanje le teh.

ODZIV MLADOSTNIKA NA STRES
Otrok se nahaja v pravem križišču številnih vplivov,interesov in zahtev – od šolskih, družinskih, družbenih, socialnih, osebnih… Od tod do stresa je le en majhen korak, ki se prepogosto dogaja mimo naše pozornosti. Kako to prepoznati in kako reagirati – na ta vprašanja bomo odgovarjali.

KAKO POMAGATI MLADOSTNIKU NA POTI DO USPEHA
Najbolj naravna želja starša je, da bi njegov otrok bil uspešen. Vendar pa so redki tisti, ki znajo svojem otroku postaviti pravilne cilje in ga voditi do njih. To je mogoče le takrat, ko se zavedamo da je potrebno našo predstavo uskladiti z  posebnostmi otroka.

IZBIRA PRAVEGA POKLICA – RAZLOG ZA ZADOVOLJSTVO
Poklic opredeli naše življenje v odrasli dobi. Od pravilne izbire poklica je odvisna delovna uspešnost, občutek izpolnjenosti in sreče. Kako prepoznati karakterne, intelektualne in čustvene nagibe svojega otroka ter ga pravilno usmeriti je tema našega predavanja.

KAKO BITI VAREN PRED DROGO
Edina zaščita pred modernim zlom naše civilizacije leži v vzgajanju pravilnega odnosa do življenja, zdravja, sebe in okolice. Le tako bo otrok varen pred izzivi in primerjavami, ki se prepogosto končajo z lažnim pogum in usodnim poskusom.

PRAVILEN VZOREC SREČE V DRUŽINI
Pravilen vzorec sreče v družini je tisti, ki postavlja temeljno življenjsko načelo za vse življenje. V kolikor bo otrok obkrožen s skromnostjo, hvaležnostjo, sočutjem, mirom in pomaganjem drugim, bo njegova življenjska moč zlahka premagala vse ovire njegove usode. 

OKOLJSKE SPREMEMBE IN NAŠA DRUŽINA
Dom vsake naše družine je postavljen v okolje, ki se nevarno spreminja. Tako ekologija postaja temeljna skrb in prioriteta življenja v prihodnosti. Kako zaznati resnost, kako se prilagoditi in kako zmanjšati vplive onesnaževanja na družinsko zdravje in počutje bo tema tega predavanja.

OBLIKOVANJE UČNIH IN DELOVNIH NAVAD
Ena od najbolj perečih zahtev vzgoje modernega časa je oblikovanje učnih in delovnih navad. Družba zahteva čedalje več spretnosti, znanja, potrpežljivosti in usposobljenosti od naših otrok. Kako otroku pomagati pri razvoju lastnega orodja za soočanje z življenjem in kako pri tem ohraniti zdravo osebnost je tema našega predavanja.

VZGOJA PRIHODNOSTI – NENASILJE
Mnogi modri ljudje današnjega sveta z negotovostjo zrejo v prihodnost. Naraščajoče napetosti na socialnem, ekonomskem, političnem in okoljskem področju prinašajo obilico težav v družine. Mediji podpirajo nasilno sliko sveta in ustvarjajo napetosti in stresne situacije. Edini smiselni odgovor na moderno življenje je vzgoja v nenasilju. Kako se je naučiti, izvajati in uporabiti je tema predavanja.

DOMAČE NALOGE – OBVEZNOST ALI IZZIV
Večna tema, ki obstaja od postanka šolstva je domače delo. Kaj je prava mera domačih nalog, kako jih spremeniti v prijetno druženje, kako se ob temu zabavati, kaj je vloga staršev in kako otroka motivirati k sodelovanju je le del našega predavanja.

KAKO OTROKU PREDSTAVITI SPOLNOST
Naš otrok skoraj da nevidno, a zelo hitro odrašča in spoznava življenje. Ena od zelo privlačnih, a hkrati strašljivih stopnic življenja je spolnost. V času, ko telo dozoreva je zelo pomembno otroka pravilno usmeriti in preseči številne tabuje, ki so še vedno prisotni v vzgoji modernega mladostnika. Prepričani smo, da bo to predavanje v veliko pomoč pri vzgoji.

STARŠ, KI IMA AVTORITETO
Moderna doba je prinesla mnoge izzive in še številnejše težave. En od najbolj perečih problemov današnjih družin so starši, ki ne dohajajo vzgojne zahteve novodobnega časa. Kako se postaviti in povrniti zgubljeno avtoriteto bomo obravnavali, na tem predavanju.

RAZLIČNOST NAS BOGATI

Predavanje smo pripravili na letošnjo temo šolskega parlamenta. V njem se bomo dotaknili naslednjih tem:  

 •  vpliv miselnih vzorcev na komunikacijo
 •  oblikovanje mišljenja in preseganje lastnih okvirjev
 •  sprejemanje drugačnosti
 •  strpnost in toleranca do različnosti
 •  sposobnost ”širokega” pogleda na življenje
 •  razumevanje modernih vplivov na vsakdanje življenje

GLEDALIŠKE PREDSTAVE Z IZOBRAŽEVALNIM CILJEM ZA STARŠE

Pogosto odigramo gledališko predstavo z določeno vzgojno problematiko za starše in otroke hkrati.

Izkušnje kažejo, da gledališke predstave delujejo ugodno na povečanje obiska roditeljskih sestankov ter ustvarijo prijetno in vsebinsko relevantno vzdušje. Na vašo željo vam organiziramo tudi takšno obliko roditeljskih sestankov.

 

DELAVNICE ZA STARŠE

 • Daj svetu najboljše kar imaš in najboljše se bo vrnilo vaši družini
 • Komunikacija
 • Vpliv medijev na družino
 • Stres in kako ga premagovati

ŠOLA ZA STARŠE

 • V sodelovanju z vami, lahko organiziramo šolo za starše po vaši meri.
 • Modul treh predavanj
 • Modul štirih predavanj
 • Na vašo željo vam pošljemo podrobnejši opis šole za starše.

PREDAVANJA ZA KOLEKTIVE

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI
Eden glavnih problemov pri ustvarjanju pravilne in dobre komunikacije v skupini je počasen odziv posameznika na skupinske potrebe. Socialnih spretnosti za obvladovanje in pravilno vodenje dnevnega procesa se da priučiti in ga lahko osvoji vsakdo. Seminar kaže načine, kako razumeti sočloveka ter uči pravilne, konstruktivne odzive dobre skupinske interakcije.

KOMUNIKACIJA MED SODELAVCI IN UPORABNIKI
Raziskave so pokazale, da eden najpogostejših vzrokov nezadovoljstva na delovnem mestu leži v kolektivu in odnosih znotraj njega. Kako ustvariti boljše odnose, kako razumeti pozicijo drugih sodelavcev, kako najti pomirjujoč, a hkrati učinkovit in kreativen odnos, kako uskladiti specifičnost kolektiva? Na zastavljena vprašanja poskuša odgovoriti ta seminar.

KAKO PREMAGATI STRES IN IZGORELOST
Moderno življenje zahteva od v današnjem času več kot kadarkoli. Osnovni problem, ki se pojavi pred vsakim delavcem, je, kako vzdržati tempo in zahteve, ki so pred nas postavljene, ter ob tem hkrati kvalitetno opraviti delo v zelo kratkem času, ki je na voljo. Rezultat vseh družbenih in osebnih pritiskov je zapsoleni, ki je izgorel in ostal brez ustvarjalnih moči ter po dvajsetih letih službe le še vegetira. Seminar nauči osnovnih tehnik obvladovanja stresa.

Vaša pomoč je dragocena!

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Naše delo lahko podprete tudi tako, da nam namenite 0,5% dohodnine. Obrazec lahko natisnete tukaj (stroške poštnine krijemo mi).

Donacije in pomoč

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Cookie policy