Gledališke predstave2022-08-16T18:35:25+00:00

Gledališke predstave

Gledališke
predstave

Delavnice

Seminarji

Predavanja

Knjige

Reference

Humanitarne
dejavnosti

Projekti

Tabori za
nadarjene

Kontakti

OTROŠKI PARLAMENT   

Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.

Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor

Starost otrok: 6 – 15 let
Trajanje predstave: 45 min

GLEDALIŠKA PREDSTAVA »NI PANIKE, VSE SE DA REŠIT!«

Duševno zdravje, dobro počutje posameznika je pri vsakem človeku zelo pomembno, v času odraščanja, pa še toliko bolj. Otrok in mladostnik, se na poti odraščanja sooča z veliko izzivi, ki jih je današnji čas epidemije še povečal. V gledališki predstavi se na nežen, zabaven način dotikamo pomembnih vprašanj, ki jih otrok in mladostnik nosi s seboj v času odraščanja. Zgodba govori o dveh prijateljih, ki skozi vrtec, osnovno in srednjo šolo spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: s svojo samopodobo, učenja izražanja sebe, zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, vpliv medijev… Zgodba otrokom naslika tudi faze življenja, ki so še pred njimi, in jim  tako omogoča, da začnejo lažje razumevati odrasle, ki jih obdajajo v življenju (starše, stare starše, učitelje, sorodnike,…).

Po izvedeni gledališki predstavi imate možnost izvedbe delavnic na željeno temo. Izvajamo jih lahko po več hkrati.

DELAVNICE NA TEMO OTROŠKEGA PARLAMENTA

Na temo duševnega zdravja otrok imamo veliko delavnic, ki so predstavljene v našem katalogu v nadaljevanju, večina v poglavju zdravje in preventiva. Naslovi delavnic:

  • Zdrav duh v zdravem telesu (3. do 6. razred)
  • Moje telo, moja odgovornost (5. do 9. razred)
  • Zaupajmo vase (3. do 8. razred)
  • Živim po svoji pameti (3. do 9. razred)
  • Učinkovito soočanje s stresom (3. do 9. razred)
  • Zmerna uporaba mobitela in računalnika (1. do 9. razred)
  • Pravljica o nenasilju (1. do 3. razred)
  • Kako biti srečen (3. do 9. razred)
  • Motivacija (6. do 9. razred)

Preko številnih vaj in iger, z uporabo modernih oblik poučevanja ( tehnike za povečanje boljšega počutja, igra vlog, interaktivno sodelovanje, dialog…) bomo dosegli cilje vsebin delavnic. Vse dejavnosti so prežete s pozitivnimi sporočili, ki bodo učencu pomagale do večjega zaupanja vase, boljšega razumevanja sebe, obvladovanju svojih čustev, prepoznavanju lastnih talentov in možnosti ustvarjanja boljšega počutja.

Vrednote: zdravje, boljša samopodoba, zaupanje vase, čustvena stabilnost, sreča

KULTURNI DNEVI
Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Starost otrok: (glej * pri opisu predstave)
Trajanje predstave: 45 min

SUPER, DA SMO RAZLIČNI! – medkulturni dialog 
*Starost otrok: 6-15
Svet je postal velika vas. Moderna ekonomija in politika sta prebrisali meje med narodi, kulturami in verami. Da je vse skupaj lahko zelo zabavno, poučno in koristno, lahko spoznamo v predstavi »Super, da smo različni!«.

LEPA BESEDA ODPIRA VSA VRATA – bonton 
*Starost: 6-15
V času hiperprodukcije znanja in nenehnega pritiska k uspešnosti, otroci in mladostniki pogosto izgubijo stik s samim seboj, ter nekje po poti pozabijo na lepoto osnovnih vrednot, kot so spoštovanje, verbalno nenasilje, uglajenost in pozitivna naravnanost. Da se da biti mlad in vesel, ter ob tem spoštovati pravila bontona in lepih medsebojnih odnosov, na komičen način pokaže naša predstava.

MALI PRINC- moderna priredba 
*Starost: 6-15
Moderna priredba svetovno znane uspešnice je polna nesmiselnih zgodb današnjega časa, v katerem Mali princ išče pomoč za svojo prijateljico. Mali princ na koncu le najde pogled ”s srcem” s katerim razoroži vse trde in vase zavarovane Zemljane.

PRIDI Z MENOJ NA ČASOVNI STROJ – etika in vrednote
*Starost: 6-15
Človeštvo je v nenehnem vrtincu hitro se razvijajoče tehnologije, komunikacijskih sredstev in neverjetnih dosežkov znanosti. Kljub mnogim napredkom pa težko rečemo, da naš odnos do življenja in naša zavest zlahka sledita zahtevam sodobne družbe. Ob pogledu na negotovo prihodnost doživljamo majhne in velike strahove. To še posebej velja za otroke in mlade, ki zrejo v obdajajočo se družbo, ob čemer se jim porajajo številna vprašanja: kam se usmeriti danes, kaj načrtovati, česa se učiti, kako ravnati s samim seboj in okolico, kaj bo prineslo uspeh in kaj srečo…? V želji, da bi poiskali odgovore na ta in številna druga vprašanja, smo ustvarili našo predstavo.

SLOVENIJA IMA JUNAKA – dobrodelnost in prostovoljstvo 
*Starost: 6-15
Poleg družine in šolskega okolja, družba in vsi njeni člani zelo pomembno vplivajo na razvoj mišljenja in čustvovanja otroka in mladostnika. Kako prepoznati prave vzornike in kaj od njih vzeti, je tema naše predstave, ki preko komičnih zapletov iz vsakdanjega življenja prikaže vse prednosti in pasti moderne družbe. Sama predstava daje poudarek tudi na prostovoljstvu.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI! – prostovoljstvo 
*Starost: 9 -15
Družba in moderna dogajanja v njej imajo izjemno močan vpliv na življenje posameznika in družin, še posebej močno pa vpliva na oblikovanje, obnašanje, čustvovanje in razmišljanje otrok in mladostnikov. Zaradi sodobnega načina življenja in razmišljanja imajo mlajše generacije vse manj stika s starejšimi generacijami. Posledično različne generacije težko razumejo druga drugo in ne poznajo mnogih možnosti za medsebojno sodelovanje in pomoč. Posebnost te predstave je, da nudi rešitev za soustvarjanje boljše družbe prihodnosti v oblikah medsebojnega sodelovanja, povezovanja in solidarnosti.

KVIZ SLOVENSKIH PREGOVOROV – slovenski pregovori 
*Starost: 6-15

Jedro vsake države je narod, ki skozi tisočletja ustvarja del zgodovine človeštva. Ob mnogih, bolj ali manj prijetnih dogodkih, se v tihem jeziku večnosti iz roda v rod prenašajo izkušnje, spomini, modrosti, navade in šege. Zelo pogosto so v naše moderno besedišče vtkane misli in pregovori. Uporabljamo jih v vsakdanjiku, a se njihove prisotnosti in vrednosti morda sploh ne zavedamo. Da bi pregovori ohranili mesto, ki jim pripada, smo naredili prikupno predstavo, ki na vesel in zabaven način, našemu mlademu občinstvu razkriva lepote slovenskega jezika. Gledališka predstava je interaktivna.

POKLIC PO MERI! – poklicno usmerjanje, aktiven in odgovoren prispevek posameznika 
*Starost: 6-15

Izbira poklica je ena izmed zelo pomembnih odločitev v življenju posameznika, saj vsako izobraževanje in poklic s svojimi specifičnimi lastnostmi, na takšen ali drugačen način, vpliva na oblikovanje življenja posameznika. Dodatno obremenitev predstavljajo tudi aktualne družbene razmere, ki zaostrujejo pogoje na področju poklicnega udejstvovanja.
Predstava preko izbranih poklicev (kmet, odvetnik, računalničar, obrtnik…) razkriva priložnosti in pasti, ki se pojavljajo v poklicnem delu. Vsak poklic lahko opravljamo na mnogo različnih načinov; ali bo naše delo prispevalo k boljši družbi ali bomo z njim drugim in sebi škodovali, je v mnogočem, ne glede na gospodarske razmere, odvisno tudi od nas samih.

OTROCI SVETA – medkulturni dialog, spoštovanje različnosti 
*Starost: 6-10
Kje živijo vsi otroci sveta? Se igrajo enake igre kot jaz? Ali si morajo tudi oni umiti zobe preden gredo spat?! Predstava nas popelje v pisan svet različnih kultur in narodov. Skozi pesem, ples, oblačila z različnih koncev sveta, …, nas uči o lepoti različnosti in prijateljstvu med vsemi ljudmi. Pridružite se našemu vznemirljivemu potovanju.

BODI MOJ PRIJATELJ – prijateljstvo, čut za pravičnost 
*Starost: 6-10
Volkec Franček zelo rad hodi v šolo. Tam se igra s svojimi prijatelji, vendar ne ve, da moraš biti do njih prijazen, če jih želiš obdržati. Tako jim ves čas nagaja, jemlje njihove najljubše igrače, uniči njihove risbe ter zvezke in še kaj. Užaljeni prijatelji se nočejo več igrati z njim in tako volkec Franček na svoj veliki dan – rojstni dan, ostane sam s svojo čokoladno torto. Začuden, da na praznovanje ni prišel noben prijatelj, prosi za pomoč in nasvet teto sovo. Sova ga poduči, kakšen mora biti do drugih otrok, če želi, da bodo njegovi prijatelji. Sedaj Frančka čaka težka naloga – opravičiti se mora svojim prijateljem. Otroci – gledalci mu pri tem pomagajo in skupaj uspemo Frančka spremeniti v prijaznega in priljubljenega prijatelja otrok. Igra je polna smešnih situacij in zanimivih razpletov, otroke pa uči o pomenu prijateljstva.

DRUGAČNA VEVERIČKA IN NJENI PRIJATELJI – spoštovanje različnosti 
*Starost: 6 – 10
Narava ima številne obraze, za lepoto katerih je potrebno razviti oster pogled. Zgodba je idealna za zgodnji uvid otroka v različnosti oblik življenja. Današnji svet zelo pogosto trpi od nerazumevanja drugačnosti na katere vse prepogosto reagiramo z posmehom, nerazumevanjem in nestrpnostjo. Skozi zgodbo se pri mladem gledalcu odpira socialni čut za pomoč šibkejšim.

KNJIGA MOJA PRIJATELJICA – bralni projekti 
*Starost: 6-10
Na polici čepijo knjige. Že dolgo jih nihče ni vzel v roke, kaj šele, da bi jih bral. Otroci se veliko raje igrajo z računalniki ali gledajo televizijo. Nekega dne zmanjka elektrike in otrokom postane strašansko dolgčas. Ne vedo, kaj bi počeli. Takrat se zgodi nekaj nenavadnega. Iz knjige začnejo lesti najrazličnejše zgodbe, ki nas popeljejo na razburljivo in nepozabno dogodivščino, v kateri spoznamo, da je lahko knjiga človekova najboljša prijateljica.

GRDI RAČEK – bralni projekti 
Starost: 6-10

Občutljivo obdobje odraščanja lahko v otroku poraja tisočera vprašanja o samem sebi, ki ga begajo in strašijo. Grdi raček, v naši priredbi zgodbe pravljičnega mojstra otroških domišljij Hansa Christiana Andersena, išče odgovore prav na ta vprašanja. Otroci skozi nepozabno, kuturno-vzgojno doživetje, pridobivajo pozitiven odnos do sebe ter vero v svoj napredek in lastno identiteto.

EKOLOŠKE PREDSTAVE
Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Starost otrok: (glej * pri opisu predstave)
Trajanje predstave: 45 min

UTIŠAJMO MOTORJE, DA BOM SLIŠAL PTICE PETI – ekologija 
*Starost: 6- 10
Predstava gledalcem podaja sliko življenja družin nekoč, ko svet še ni bil onesnažen s hrupom in so ljudje živeli brez modernih tehnologij, v stiku z naravo, ter sliko sodobne družine, ko uporabljamo celo paleto modernih digitalnih tehnologij. Hrup v svetu pa seveda ne vpliva samo na življenja in počutje ljudi, temveč tudi na živali in rastline. Kaj se dogaja živim bitjem na hrupnem planetu Zemlja, si bomo lahko ogledali v predstavi. Skupaj bomo iskali rešitve za prijetnejše in bolj zdravo okolje.

ZEMLJA JE DOBILA VROČINO – ekologija, podnebne spremembe 
*Starost: 6 -10
Na žalost vedno bolj aktualna tema, ki zasluži bistveno več pozornosti in izobraževanja, kot smo ju tej temi namenili do sedaj. Naša predstava skozi komične zaplete pokaže vso resnost problematike in potrebe po vsesplošni družbeni udeležbi pri spreminjanju situacije na našem malem planetu – Zemlji. Vsi skupaj se spomnimo, da je v naših rokah usoda prihodnjih rodov vseh živih bitij.

REŠIMO ZEMLJO – ekologija, medsebojna povezanost 
*Starost: 10-15
V času velikih klimatskih sprememb, vojn, slabih medčloveških odnosov in neenakomerno razporejenih političnih in ekonomskih potencialov, naša predstava ozavešča in predstavlja rešitve z umeščanjem človeka v globalno skupnost ter predstavi planet Zemljo kot naš edini in skupni dom.

ZDRAVJE IN PREVENTIVA
Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Starost otrok: (glej * pri opisu predstave)
Trajanje predstave: 45 min

UJETI SE NE DAM! – zdrava samopodoba in življenjski slog
*Starost: 6-15

V bitki s sodobnim časom so otroci in mladostniki velikokrat izpostavljeni stresnim situacijam in življenjsko pomembnim odločitvam, na katere niso pripravljeni. Kako lahko človek v svoji otroški dobi pravilno odloči o svojem življenju? Kaj mu pri odločitvah lahko pomaga? Na slednja vprašanja daje odgovor naša predstava, polna smeha in modrosti. V sebi odkrijemo pogum, voljo in zaupanje vase, ki nam pomagajo prestopiti ovire, kot so prekomerno posedanje pred televizorjem, računalnikom, mobitelom, pitje alkohola, kajenja cigaret, tekmovalnost, odvisnost od tujih mnenj in druge pasti sodobne družbe.

KORAK ZA KORAKOM – odraščanje in zdrava samopodoba 
* Starost: 6 -15
Vsak posameznik se na poti odraščanja sooča s podobnimi vprašanji, ki se dotikajo samozaupanja, medosebnih odnosov z vrstniki in starši ter drugimi odraslimi osebami, predvsem pa oblikovanja sistema vrednot, ki jim želimo slediti skozi vse življenje. Zgodba govori o dveh prijateljih, ki skozi vrtec in šolo spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, vpliv medijev… Zgodba otrokom naslika tudi faze življenja, ki so še pred njimi, in jim tako omogoča, da začnejo lažje razumevati odrasle, ki ji obdajajo v življenju (starše, stare starše, učitelje, sorodnike,…).

VZEMI ŽIVLJENJE V SVOJE ROKE – vpliv medijev 
*Starost: 6 -15
Mediji imajo izjemno močan vpliv na naša življenja. Njihove lovke segajo v vsako družbeno poro, še posebej močno pa vplivajo na obnašanje in življenje mladostnika. Predstava na tankočuten in jasen način pokaže, kako močan je vpliv vsega, kar nas obkroža in kako se nezavedno oblikujejo razpoloženja, čustva, misli, želje, ideali.

SVET BREZ NASILJA – nenasilje 
*Starost: 6-15
Zgodba, ki je postavljena v našo soseščino in nosi s seboj vse težave in lepote raznolikosti sveta, učencu na prikupen, naraven in globok način predstavi lepoto različnosti kultur, ras, religij, spolov, navad… Celotna zgodba predstavi možnost izgraditve sveta brez nasilja.

KAR BOLI SVET, BOLI TUDI MENE! – strpnost, sovražni govor, medsebojna povezanost 
* Starost: 11 -15

V predstavi se razplete zgodba dveh sošolcev, ki je sprva obarvana z nestrpnostjo do priseljencev, vendar kasneje, s pomočjo dragocenih usmeritev učitelja, preraste v novo prijateljstvo. Skupaj z gledalci raziskujemo in prepoznavamo nevarnosti sovražnega govora in nestrpnosti, da nekoč med tistimi, proti katerim je usmerjen sovražni govor, ne pristanemo tudi mi.

Zabava in vzgoja v enem. Gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Starost otrok: (glej * pri opisu predstave)
Trajanje predstave: 45 min

1. MALI PRINC (priredba)
– pripravljena različica za razredno in predmetno stopnjo
Moderna priredba svetovno znane uspešnice je polna nesmiselnih zgodb današnjega časa, v katerem Mali princ išče pomoč za svojo prijateljico. Na koncu odkrije drugačen pogled na življenje ” pogled s srcem” s katerim razoroži vse vase zavarovane Zemljane ter jim pokaže pot v lepši in srečnejši jutri.
*Starost otrok: 6-14

2. ŠOLSKI VRTILJAK
– gledališka predstava na temo letošnjega otroškega parlamenta
Spreminjajoča se družba in z njo novi načini življenja rojevajo potrebo po spreminjanju šolskega sistema. Spremembe so potrebne, njihova ustreznost, učinkovitost in praktičnost pa so lastnosti, ki zahtevajo preudaren razmislek o nadaljnjih korakih napredka. Kaj nam lahko o pomenu in učinkovitosti šole pove zgodovina in kaj raznoliki šolski sistemi po svetu? Kaj je tisto, česar si želimo v današnji šoli in družbi nasploh? Prav sleherna informacija, znanje in izkušnja so dragoceni, kot tudi sleherni posameznik, ki prispeva svoj kamenček v mozaiku prihodnosti družbe.

3. PRIDI Z MENOJ NA ČASOVNI STROJ
– predstava na temo etike in vrednot
Človeštvo je v nenehnem vrtincu hitro se razvijajoče tehnologije, komunikacijskih sredstev in neverjetnih dosežkov znanosti. Kljub mnogim napredkom pa težko rečemo, da naš odnos do življenja in naša zavest zlahka sledita zahtevam sodobne družbe. Ob pogledu na negotovo prihodnost doživljamo majhne in velike strahove. To še posebej velja za otroke in mlade, ki zrejo v obdajajočo se družbo, ob čemer se jim porajajo številna vprašanja: kam se usmeriti danes, kaj načrtovati, česa se učiti, kako ravnati s samim seboj in okolico, kaj bo prineslo uspeh in kaj srečo…? V želji, da bi poiskali odgovore na ta in številna druga vprašanja, smo ustvarili našo predstavo.
*Starost otrok: 6-14

4. KORAK ZA KORAKOM
Pot od dojenčka do človeka je lepa in zahtevna hkrati, predvsem pa dolga in polna presenečenj. Vsak posameznik se na njej sooča s podobnimi vprašanji, ki se dotikajo samozaupanja, medosebnih odnosov z vrstniki in starši ter drugimi odraslimi osebami, predvsem pa oblikovanja sistema vrednot, ki jim želimo slediti skozi vse življenje. Zgodba govori o dveh prijateljih, Bojani in Marjanu. Skozi vrtec in šolo spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, vpliv medijev… Zgodba naslika otrokom tudi faze življenja, ki so še pred njimi, in jim tako omogoča, da lažje razumejo odrasle, ki jih v življenju obdajajo (starše, stare starše, učitelje, sorodnike,…).
*Starost otrok: 6 -14

5. UJETI SE NE DAM! – zdrava samopodoba in življenjski slog
V bitki s sodobnim časom so otroci in mladostniki velikokrat izpostavljeni stresnim situacijam in življenjsko pomembnim odločitvam, na katere niso pripravljeni. Kako lahko človek v svoji otroški dobi pravilno odloči o svojem življenju? Kaj mu pri odločitvah lahko pomaga? Na slednja vprašanja daje odgovor naša predstava, polna smeha in modrosti. V sebi odkrijemo pogum, voljo in zaupanje vase, ki nam pomagajo prestopiti ovire, kot so prekomerno posedanje pred televizorjem, računalnikom, mobitelom, pitje alkohola, kajenja cigaret, tekmovalnost, odvisnost od tujih mnenj in druge pasti sodobne družbe.
*Starost: 6-15

6. DRUGAČNA VEVERIČKA IN NJENI PRIJATELJI
– spoštovanje različnosti
Narava ima številne obraze, a njihove lepote žal ne zmore videti vsak. Današnji svet zelo pogosto trpi zaradi nerazumevanja drugačnosti, na katero vse prepogosto reagiramo s posmehom, nerazumevanjem in nestrpnostjo. Otroci skozi predstavo spoznavajo lepoto drugačnosti. Skozi zgodbo o majhni veverički, ki išče prijatelje, razvijajo socialni čut za pomoč šibkejšim ter se učijo sprejemanja svoje lastne podobe.
*Starost otrok: 6-10

7. GRDI RAČEK – bralni projekti
Le kdo od nas je tak junak, da se ni vsaj enkrat v življenju pogledal v ogledalo ter si v njem zaželel videti podobo lepega, uspešnega, srečnega in med ljudmi sprejetega človeka? Vse te lastnosti, ki so tako naravne, a včasih tudi težko dosegljive, imajo zelo velik pomen za odraščajočega otroka. Občutljivo obdobje odraščanja lahko v otroku poraja tisočera vprašanja o samem sebi, ki ga begajo in strašijo. Grdi raček, v naši priredbi zgodbe pravljičnega mojstra otroških domišljij Hansa Christiana Andersena, išče odgovore prav na ta vprašanja. Otroci skozi nepozabno, kuturno-vzgojno doživetje, pridobivajo pozitiven odnos do sebe ter vero v svoj napredek in lastno identiteto.
*Starost otrok: 6 – 10 let

8. SLOVENIJA IMA JUNAKA
– za dobra dela
Na polici čepijo knjige. Že dolgo jih nihče ni vzel v roke, kaj šele, da bi jih bral. Otroci se veliko raje igrajo z računalniki ali gledajo televizijo. Nekega dne zmanjka elektrike in otrokom postane strašansko dolgčas. Ne vedo, kaj bi počeli. Takrat se zgodi nekaj nenavadnega. Iz knjige začnejo lesti najrazličnejše zgodbe, ki nas popeljejo na razburljivo in nepozabno dogodivščino, v kateri spoznamo, da je lahko knjiga človekova najboljša prijateljica.
*Starost otrok: 6-10

9. KNJIGA, MOJA PRIJATELJICA
– bralni projekti
Poleg družine in šolskega okolja, družba in vsi njeni člani zelo pomembno vplivajo na razvoj mišljenja in čustvovanja otroka in mladostnika. Kako prepoznati prave vzornike in česa se od njih učiti je tema naše predstave, ki preko komičnih zapletov iz vsakdanjega življenja prikaže vse prednosti in pasti moderne družbe.
*Starost otrok: 6-14

10. BODI MOJ PRIJATELJ
Volkec Franček zelo rad hodi v šolo. Tam se igra s svojimi prijatelji. Vendar pa ne ve, da moraš biti do prijateljev prijazen, če jih želiš obdržati. Tako jim ves čas nagaja, jemlje njihove najljubše igrače, uniči njihove risbe ter zvezke in še kaj. Užaljeni prijatelji se nočejo več igrati z njim in tako volkec Franček na svoj veliki dan – rojstni dan ostane sam s svojo čokoladno torto. Začuden, da na praznovanje ni prišel noben prijatelj, prosi za pomoč in nasvet teto sovo. Sova ga poduči, kakšen mora biti do drugih otrok, če želi, da bodo njegovi prijatelji. Sedaj Frančka čaka težka naloga – opravičiti se mora svojim prijateljem. Otroci – gledalci mu pri tem pomagajo in skupaj uspemo Frančka spremeniti v prijaznega in priljubljenega prijatelja otrok. Igra je polna smešnih situacij in zanimivih razpletov, otroke pa uči o pomenu prijateljstva.
*Starost otrok: 6-10

11. LEPA BESEDA ODPIRA VSA VRATA
– bonton
V času hiperprodukcije znanja in nenehnega pritiska k uspešnosti, otroci in mladostniki pogosto izgubijo stik s samim seboj, ter nekje na poti odraščanja pozabijo na lepoto osnovnih vrednot kot so spoštovanje, verbalno nenasilje, ustrezno vedenje v različnih življenjskih situacijah in pozitivna naravnanost. Da se da biti mlad in vesel, ter ob tem spoštovati pravila bontona in lepih medčloveških odnosov, prikaže naša zabavna, a hkrati poučna predstava.
*Starost otrok: 6-14

12. SUPER, DA SMO RAZLIČNI
– medkulturni dialog
Svet je postal velika globalna vas. Moderna ekonomija in politika sta prebrisali meje med narodi, kulturami in verami. Da je vse skupaj lahko zelo zabavno, počno in koristno lahko spoznamo v naši predstavi.
*Starost otrok: 6-14

13. OTROCI SVETA
– medkulturni dialog, spoštovanje različnosti
Kje živijo vsi otroci sveta? Se igrajo enake igre kot jaz? Ali si morajo tudi oni umiti zobe preden gredo spat?! Predstava nas popelje v pisan svet različnih kultur in narodov. Skozi pesem, ples, oblačila z različnih koncev sveta, …, nas uči o lepoti različnosti in prijateljstvu med vsemi ljudmi. Pridružite se našemu vznemirljivemu potovanju.
*Starost otrok: 6-10 let

PRIJATELJSTVO, MEDSEBOJNI ODNOSI

BODI MOJ PRIJATELJ – VOLKEC FRANČEK NAGAJA (primerna tudi v okviru tedna otroka)                          

Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo, prijaznost, bonton, kvalitete dobrih prijateljev, medsebojni odnosi, čut za pravičnost.

Mladi volkec Franček se želi igrati, a težko najde prijatelje, saj z njimi ne zna preveč lepo ravnati; nagaja jim, jim jemlje igrače, nikoli noče ničesar posoditi, niti za seboj pospraviti…  Skozi prigode glavnega lika se otrokom približa vrednost prijateljstva in lepih odnosov.

EKOLOGIJA IN NARAVA     

KAM SO ŠLE ČEBELICE?

Vrednote in učne vsebine: življenje čebel, zaščita čebel, ekologija.                                                                           

Naše ljube čebelice, ki tako lepo skrbijo, da se lahko mi sladkamo s slastnim medom, so se znašle v hudih težavah: vsepovsod naokrog ljudje onesnažujejo naravo, ki je njihov dom. S čebelicami se bomo spoprijateljili in jih skupaj rešili, one pa nam bodo razkrile male skrivnosti njihovega panja.

REŠIMO ZEMLJO

Vrednote in učne vsebine: ekologija, skrb za naravo.

Ker ljudje ne ravnajo najlepše z Zemljo, je narava povsod onesnažena in uničena. Živali, rastline in otroci so sklenili, da bodo pomagali ubogi Zemlji. V predstavi bomo skupaj odkrivali, kaj vse lahko storimo za ohranitev narave.

REŠIMO GOZD (možna tudi izvedba s tematskim poudarkom na matematiki v naravi)

Vrednote in učne vsebine: ekologija, zaščita gozdov.

Prebivalci gozda so se vznemirili, ker želijo ljudje podreti drevesa in na njihovem mestu zgraditi veliko smrdljivo tovarno. A, ne! Živali se ne dajo kar tako! S svojo domiselnostjo jo zagodejo delavcu ter rešijo gozd, ob tem pa nas mimogrede podučijo kakšen je pomen dreves in kako lahko tudi mi prispevamo k ohranitvi zdravega naravnega okolja.

KAKŠNEGA OKUSA JE SONCE  – OD SEMENA DO SOLATE (ohranimo semena)

Vrednote in učne vsebine: pridelava domače zelenjave, ekologija, zdrava prehrana.

Na tržnici se srečata dve solati: domača, vzgojena na zemlji in soncu ter “umetna solata”, vzgojena s pomočjo umetne svetlobe in umetnih gnojil. Ob tem zelo zanimivem in nenavadnem srečanju spoznamo, kako pomembna je zdrava prehrana ter kako se vzgoji zdrava zelenjava, polna sončnih žarkov in vitaminov.

 

KAM JE IZGINILA GOSENICA?

Vrednote in učne vsebine: hvaležnost, rast in spreminjanje.

Preobrazba gosenice v metulja je mali čudež narave, ki nas vedno znova očara. V predstavi nas bo zabavala mala navihana gosenica, ki pridno hrusta liste velikega drevesa. Med drevesom in gosenico se stke pravo prijateljstvo: Gosenica, sedaj že metuljčica, nikoli ne pozabi starega drevesnega prijatelja ter mu ostane zvesta za vse življenje.

PISANA JESEN

Vrednote in učne vsebine: spremembe v naravi, živali jeseni, jesenski gozd.

Prišla je jesen in s svojim pisanim čopičem obarvala naravo z rumeno, rdečo in rjavo barvo. To so opazile tudi gozdne živali, ki se že pripravljajo na mrzlo zimo. V predstavi bomo spoznavali, kaj vse nam prinaša botra jesen, kdo leti v tople kraje in kdo si pripravlja brlog.

ZELIŠČNA ČAROVNIJA

Vrednote in učne vsebine: zelišča in njihove zdravilne moči, povezanost človeka z naravo, medsebojna pomoč.

Zdravilne rožice znajo začarati marsikatero čarovnijo s katero pomagajo bolnim živalim in ljudem. Mala čarovnička Vilinka Zelinka nas bo s svojo čarovnijo navdušila nad naravnimi zdravilnimi triki in nam na uho prišepnila kakšno od svojih skrivnosti. Skupaj bomo začarali veliko zdravilnih napojev in obilo dobre volje.

PRAZNIČNE PREDSTAVE

PRAZNIČNA LUČKA 
Vrednote in učne vsebine: praznovanje, medsebojni odnosi v družini, vrednost sočloveka pred materialnimi dobrinami.
Vsi se veselimo praznikov, saj je to čas pisanih lučk, veselja in daril. Toda ali je darilo, zavito v barven papir in okrašeno z veliko pentljo, res največja dragocenost? Predstava nam razkrije veliko praznično skrivnost – darilo, ki nam ga prinaša praznični palček in njegova pojoča lučka.

ČAROBNA SKRINJA 
Vrednote in učne vsebine: praznovanje, ekologija, medsebojna pomoč.
Naj vam odkrijem kaj je v skrinji? Prav! Tam živijo zgodbe in zgodbice, ki že komaj čakajo, da se razodenejo prav vam. Skupaj bomo v prazničnem vzdušju spoznali lepoto človeških vrednot. Več pa v predstavi…

ČUDEŽNO PLETIVO 
Vrednote in učne vsebine: medsebojna pomoč, prijateljstvo.
Najdragocenejše darilo je prijazna beseda in roka, ki nudi pomoč. Prav vsak od nas se kdaj znajde v stiski, pa naj si bo to majhen otrok, starš ali babica. Takrat je priložnost, da se med nami zgodi čudež – čudež ljubezni. Kako greje toplo čudežno pletivo in kako spleta prijateljstva med različnimi generacijami ter povezuje ves svet v eno veliko družino, bomo izvedeli v predstavi.

ZLATI ZVONČEK 
Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo in veselje, ki ga podarimo drug drugemu, prazniki, praznovanje in obdarovanje v luči človeških vrednot.
Zima je in bližajo se praznični dnevi. Vsi že pridno krasijo novoletna drevesa in nakupujejo praznična darila. Tudi naša Katja že pripravlja okraske za praznično smrečico. Toda na veliko nesrečo se je izgubil njen najljubši okrasek, zlati zvonček, ki ga vsako leto obesi tik pod vrh smrečice. Skupaj s Katjo bomo poiskali izgubljeni zvonček ter med iskanjem odkrili marsikatero praznično skrivnost, ki nas bo naučila, da so najlepša praznična darila tista, ki jih ne moremo kupiti z denarjem.

PRAZNIČNI LONEC 
Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo in veselje, praznični čas, skrb za sočloveka.
V času praznikov si ljudje med seboj podelimo vse tiste najlepše reči, ki povedo, da se imamo radi; čas, ki ga preživimo drug z drugim, prijazna beseda in razumevanje so eni najlepših poklonov. Seveda pa ob vsem tem ne gre brez okusne prikuhe. Iz našega prazničnega lonca se že kadi in diši po veselju, toplini in ljubezni. Njegova posebnost je ta, da ne pozabi prav na nikogar. Pridružite se naši praznični pojedini ter jo veselo podelite še z drugimi.

MEDKULTURNI DIALOG

OTROCI PISANEGA SVETA
Vrednote in učne vsebine: medkulturni dialog in strpnost, raznolikost ljudi in narodov.
Kje živijo vsi otroci sveta? Se igrajo enake igre kot jaz? Ali si morajo tudi oni umiti zobe preden gredo spat?! Predstava nas popelje v pisan svet različnih kultur in narodov. Skozi pesem, ples, oblačila z različnih koncev sveta, …, nas uči o lepoti različnosti in prijateljstvu med vsemi ljudmi. Pridružite se našemu vznemirljivemu potovanju.

PROMET

BI, BIP, AVTO ŽE PRIHAJA!
Vrednote in učne vsebine: cestni udeleženci, cestni predpisi, varnost na cesti, medsebojna pomoč in dober vzgled.
Luka je radoveden deček, ki se zelo rad igra. Toda Luka ne ve, da vsak kraj ni primeren za igro. Nekega dne ga premami radovednost in pobegne z domačega dvorišča ter se loti raziskovanja sosednjih ulic in širne ceste. Cesta sprva izgleda kot zelo zabaven kraj, toda joj – cesta ni igrišče! Izza ovinka lahko vsak trenutek pripelje avto in potem … Luka se mora naučiti, kako se vesti na cesti. Pri tem mu pomagajo njegovi prijatelji in prijazna policajka. Skupaj spoznamo semafor, zebro za pešce, prometne znake in še kaj.

ZDRAVJE IN GIBALNI PROJEKTI

ŠPORT IMAMO RADI
Vrednote in učne vsebine: gibanje, športne zvrsti, sodelovanje, igra, zdravje.
Plavanje, planinarjenje, igre z žogo, preskakovanje kolebnice, vse je prav zabavno in razburljivo. Naša prijatelja se bosta preizkusila v različnih športih, se naučila kako med seboj sodelovati ter kako poskrbeti za zdravo telo. Vabljeni, da se jim pridružite.

PRI ZDRAVNIKU ZDRAVKU
Vrednote in učne vsebine: zdrav življenjski slog, skrb za zdravje, zdrava prehrana, gibanje.
Ste bili že kdaj pri zdravniku? Naš zdravnik Zdravko je super prijazen stric, ki se ne ustraši prav nobene bolezni. Pravzaprav se bolezni ustrašijo njega in zares hitro zbežijo. Zato le brž k zdravniku Zdravku, da bomo zdravi, močni, veseli in se bomo skupaj lepo imeli!

AU, MOJ ZOBEK BOLI!
Vrednote in učne vsebine: nega zob in ustna higiena.
Zdravi zobje so pravi zaklad! To ve vsak, ki ga je kdaj bolel zob. Da tudi nas ne bodo zaboleli zobje, se bomo skupaj naučili kako zanje skrbeti, kakšno hrano jesti in kako jih pravilno očistiti. Pri tem nam bo pomagal pravi zobozdravnik, ki bo naše pogumne junake navdušil nad umivanjem zob.

IGRAJ SE Z MENOJ
Vrednote in učne vsebine: vrednost in lepote naravne otroške igre, pomen gibanja, negativni učinki pretirane uporabe elektronskih iger, pomen prijateljstva in skupne igre z vrstniki.
Bratec in sestrica zelo rada gledata risanke in igrata računalniške igre. Mamica in očka ju ves čas opozarjata, da to početje ni zdravo, a onadva prav nič ne ubogata, vse dokler nekega dne, zzzzk, ne zmanjka električnega toka. Brez televizije in računalnika jima postane strašansko dolgčas. Prav takrat pa se zgodi nekaj nenavadnega. Na njuno veliko presenečenje odkrijeta, kako zelo zabavno se je igrati prave otroške igre.

MUC MIJAVKO SE POTEPA
Vrednote: zdrava prehrana, počitek, telovdba in naravna lepota, medsebojno razumevanje in medsebojna pomoč.
Muc Mijavko se zelo rad potepa po svetu in doživlja nove dogodivščine. Rad ustvarja nova prijateljstva, a tudi pomoč drugim mu ni povsem tuja. Skozi srečanja z različnimi živalmi nas predstava poduči o zdravem življenjskem slogu, lepoti medsebojne pomoči, vse skupaj pa popestri s smešnim zapletom in se konča s srečnim koncem. Pridružite se naši dogodivščini.

BRALNI PROJEKTI IN KULTURNI DNEVI

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 
Vrednote in učne vsebine: ljubezen do knjige in branja, pravljica in pravljični svet, razvijanje domišljije in domišljijske igre, vrednost pisane besede.
Katja ima nadvse rada pravljice. Sama še ne zna brati, zato zmeraj znova prosi očka, da ji prebere kakšno knjigo. A očka nima zmeraj časa in tako Katja ostane večkrat sama s svojimi knjigami. Iz njih kukajo zanimive ilustracije, ki Katjo vabijo v pravljični svet. Nekega dne iz knjige skoči zanimiva pravljična prigoda, ki v svoj zabavni vrtinec povabi tudi nas.

V KNJIŽNICI 
Vrednote in učne vsebine: knjiga in bralna kultura, obnašanje v knjižnici.
Lutkovna predstava je primerna za zaključke bralnih projektov ali knjižno vzgojo nasploh. Govori o osamljenem levčku, ki v knjižnici najde nove knjižne prijatelje. V predstavi spoznamo, kaj vse lahko počnemo v knjižnici in kako se tam vedemo, levček pa nas skupaj z gospo knjižničarko razveseli s pravljico.

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA 
Vrednote in učne vsebine: spoznavanje domovine in njene kulture, spoštovanje vseh narodov.
Slovenija je majhna, a čudovita dežela, polna raznobarvnih pokrajin, navad in običajev. Skupaj bomo spoznali nekaj njenih zanimivosti iz sodobnega časa, pokukali pa bomo tudi v življenje nekoč. Slovenske tradicionalne jedi, folklorni ples, otroške igre, slovenski prazniki ter znani Slovenci, kot so Primož Trubar in France Prešeren, bodo predstavljeni na preprost in predšolskim otrokom razumljiv način.

DRAMATIZACIJE

GRDI RAČEK (priredba)
Vrednote in učne vsebine: zdrava samopodoba, sprejemanje drugačnosti.
Le kdo od nas je tak junak, da se ni vsaj enkrat v življenju pogledal v ogledalo ter si v njem zaželel videti podobo lepega, uspešnega, srečnega in med ljudmi sprejetega človeka? Vse te lastnosti, ki so tako naravne, a včasih tudi težko dosegljive, imajo zelo velik pomen za odraščajočega otroka. Občutljivo obdobje odraščanja lahko v otroku poraja tisočera vprašanja o samem sebi, ki ga begajo in strašijo. Grdi raček, v naši priredbi zgodbe pravljičnega mojstra otroških domišljij Hansa Christiana Andersena, išče odgovore prav na ta vprašanja. Otroci skozi nepozabno, kuturno-vzgojno doživetje, pridobivajo pozitiven odnos do sebe ter vero v svoj napredek in lastno identiteto.

DRUGAČNA VEVERIČKA IN NJENI PRIJATELJI
Vrednote in učne vsebine: sprejemanje drugačnosti, medsebojna pomoč.
Narava ima številne obraze, a njihove lepote žal ne zmore videti vsak. Današnji svet zelo pogosto trpi zaradi nerazumevanja drugačnosti, na katero vse prepogosto reagiramo s posmehom, nerazumevanjem in nestrpnostjo. Skozi zgodbo o majhni veverički, ki išče prijatelje, otroci spoznavajo lepoto raznolikosti, razvijajo socialni čut za pomoč šibkejšim ter se učijo sprejemanja sebe in drugih.

ZEMLJA JE DOBILA VROČINO 
Vrednote in učne vsebine: ekologija, skrb za okolje.
Na žalost vedno bolj aktualna tema, ki zasluži še več pozornosti in izobraževanja, kot smo ju tej temi namenili do sedaj. Naša predstava skozi komične zaplete pokaže vso resnost problematike in potrebe po vsesplošni družbeni udeležbi pri spreminjanju situacije na našem malem planetu – Zemlji. V predstavi nastopajo različni zanimivi živalski, rastlinski in človeški liki. Predstava prikaže posledice onesnaževanja ter hkrati ponuja rešitve, kako varovati naravo. Vsi skupaj se spomnimo, da je v naših rokah usoda prihodnjih rodov ter vseh živih bitij na Zemlji.

PREDSTAVE ZA NAJMLAJŠE

Trajanje predstave: 20-30 minut
Število otrok: do 80
Prostor: igralnica
Starost: 1-3let

Predstave za najmlajše so posebej prilagojene otrokom prvega starostnega obdobja in predstavljajo neke vrste uvod v kulturo gledališča. V vsaki predstavi pred otroci nastane malo gledališče, pri čemer se postopoma spoznavajo z lutkami in igralci. Pravljični liki se s pesmijo, barvami, gibanjem in besedo približajo otrokom in jim prinašajo zanje pomembne življenjske vsebine. Lutk se lahko ob koncu dotaknejo, najpogumnejši pa jih lahko tudi preizkusijo.

KUŽA ČOHLJAJČEK
Najlepše se je igrati s prijatelji! Toda včasih naše roke niso prav nič prijazne in nežne, zato je kmalu tukaj jok in stok. Kuža Čohljajček pravi, da je najbolj srečen takrat, ko ga čohljajo prijazne in nežne roke. Otroci skozi zgodbo, pesem in z dejanskim dotikom lutk izkusijo prijetnost nežnosti in prijateljskih odnosov.

ČUDEŽNA NARAVA
Vsi smo del narave, saj nas je prav ona tudi ustvarila, zato si jo želimo bolje spoznati in jo začutiti v svojih srcih. Narava se nam bo približala skozi dotik, vonj, sluh, vid, pesem in gibanje. Očarala nas bo s svojo neizmerno lepoto in pestrostjo.

ŠTIRJE LETNI ČASI
Naše okolje se ves čas spreminja; drevesa cvetijo, sadeži zorijo, listje rumeni in že sneg prekriva zemljo s snežno odejo. Vsa ta dogajanjanja v naravi se v naši predstavi odvijejo pred malimi gledalci, s čimer v njih vzbujajo radovednost in zanimanje za naravne procese ter jih poučijo o lepoti naravnih ritmov.

KAPA, ŠAL IN ŠE KAJ
Pisana in razigrana predstava, ki otrokom približa poimenovanje oblačil in jih navdušuje nad tem, da je oblačenje lahko zares zabavna stvar. Z oblačili se bomo poigrali in vanje oblekli tudi naše plišaste prijatelje.

EKOLOŠKE PREDSTAVE

Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Trajanje predstave: 45 min

REŠIMO ZEMLJO 
V času velikih klimatskih sprememb, vojn, slabih medčloveških odnosov in neenakomerno razporejenih političnih in ekonomskih potencialov, naša komična predstava ponuja rešitev, ki temelji v ozaveščanju človeštva, da smo vsi ljudje na Zemlji, kot ena velika družina, ki deli skupen in edini dom. Samo naša skupna skrb zanj, ga bo ohranila za nas in vse prihodnje rodove.

PRIDI Z MENOJ NA ČASOVNI STROJ
Človeštvo je v nenehnem vrtincu hitro se razvijajoče tehnologije, komunikacijskih sredstev in neverjetnih dosežkov znanosti. Kljub mnogim napredkom pa težko rečemo, da naš odnos do življenja in naša zavest zlahka sledita zahtevam sodobne družbe. Ob pogledu na negotovo prihodnost doživljamo majhne in velike strahove. To še posebej velja za mlade, ki zrejo v obdajajočo se družbo, ob čemer se jim porajajo številna vprašanja: kam se usmeriti danes, kaj načrtovati, česa se učiti, kako ravnati s samim seboj in okolico, kaj bo prineslo uspeh in kaj srečo…? V želji, da bi poiskali odgovore na ta in številna druga vprašanja, smo ustvarili našo predstavo.

VZGOJA ZA DRUŽINO MIR IN NENASILJE

Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Trajanje predstave: 45 min

SUPER, DA SMO RAZLIČNI – medkulturni dialog
Svet je postal velika vas. Moderna ekonomija in politika sta prebrisali meje med narodi, kulturami in verami. Da je vse skupaj lahko zelo zabavno, poučno in koristno lahko spoznamo v naši predstavi.

SVET BREZ NASILJA (nenasilje)
Zgodba, postavljena v našo soseščino, nosi s seboj vse težave in lepote raznolikosti današnjega modernega sveta. Dijaku na prikupen, naraven in globok način predstavi lepoto različnosti v vseh smislih: kulturnem, rasnem, spolnem, religijskem, prav tako v smislu raznolikega razmišljanja in pogledov na svet. Zgodba dokaže, da je mogoče zgraditi svet brez nasilja.

SLOVENIJA IMA JUNAKA – za dobra dela
Poleg družine in šolskega okolja, družba in vsi njeni člani zelo pomembno vplivajo na razvoj mišljenja in čustvovanja otroka in mladostnika. Kako prepoznati prave vzornike ter kaj se od njih koristnega naučiti, je tema naše predstave, ki preko komičnih zapletov iz vsakdanjega življenja prikaže vse prednosti in pasti moderne družbe.

KORAK ZA KORAKOM
Pot od dojenčka do človeka je lepa in zahtevna hkrati, predvsem pa dolga in polna presenečenj. Vsak posameznik se na njej sooča s podobnimi vprašanji, ki se dotikajo samozaupanja, medosebnih odnosov z vrstniki in starši ter drugimi odraslimi osebami, predvsem pa oblikovanja sistema vrednot, ki jim želimo slediti skozi vse življenje. Zgodba govori o dveh prijateljih, Bojani in Marjanu. Skozi vrtec in šolo spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, vpliv medijev… Zgodba slika tudi faze življenja, ki mladostnika še čakajo na življenjski poti in tako omogoča razumevanje pomembnosti pravilne izbire življenjskih vrednot in ciljev v mladosti.

MALI PRINC (sodobna priredba)
Moderna priredba svetovno znane uspešnice je polna nesmiselnih zgodb današnjega časa, v katerem Mali princ išče pomoč za svojo prijateljico. Na koncu odkrije drugačen pogled na življenje ” pogled s srcem” s katerim razoroži vse vase zavarovane Zemljane ter jim pokaže pot v lepši in srečnejši jutri.

LEPA BESEDA ODPIRA VSA VRATA – bonton
V času hiperprodukcije znanja in nenehnega pritiska k uspešnosti, otroci in mladostniki pogosto izgubijo stik s samim seboj, ter nekje na poti odraščanja pozabijo na lepoto osnovnih vrednot kot so spoštovanje, verbalno nenasilje, ustrezno vedenje v različnih življenjskih situacijah in pozitivna naravnanost. Da se da biti mlad in vesel, ter ob tem spoštovati pravila bontona in lepih medčloveških odnosov, prikaže naša zabavna, a hkrati poučna predstava.

KAR BOLI SVET, BOLI TUDI MENE! – strpnost, sovražni govor, medsebojna povezanost
V predstavi se razplete zgodba dveh sošolcev, ki je sprva obarvana z nestrpnostjo do priseljencev, vendar kasneje, s pomočjo dragocenih usmeritev učitelja, preraste v novo prijateljstvo. Skupaj z gledalci raziskujemo in prepoznavamo nevarnosti sovražnega govora in nestrpnosti, da nekoč med tistimi, proti katerim je usmerjen sovražni govor, ne pristanemo tudi mi.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!
Družba in moderna dogajanja v njej imajo izjemno močan vpliv na življenje posameznika in družino, še posebej močno pa vpliva na oblikovanje, obnašanje, čustvovanje in razmišljanje otrok in mladostnikov. V današnjem času je pomembno razumevanje in spoštovanje drug drugega, ki poveča možnosti za medsebojno sodelovanje in pomoč.
Posebnost te predstave je, da nudi rešitev za soustvarjanje boljše družbe prihodnosti v oblikah medsebojnega sodelovanja, povezovanja in solidarnosti.
Predstava je polna komičnih vložkov, s pomočjo katerih vzbudi v dijakih zanimanje za njeno vsebino in sporočilo.

ZDRAVJE IN PREVENTIVA

Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Trajanje predstave: 45 min

SVET BREZ NASILJA (nenasilje)
Zgodba, postavljena v našo soseščino, nosi s seboj vse težave in lepote raznolikosti današnjega modernega sveta. Dijaku na prikupen, naraven in globok način predstavi lepoto različnosti v vseh smislih: kulturnem, rasnem, spolnem, religijskem, prav tako v smislu raznolikega razmišljanja in pogledov na svet. Zgodba dokaže, da je mogoče zgraditi svet brez nasilja.

MOJE TELO JE MOJE SVETIŠČE (zdrav življenjski slog)
Mediji modernega sveta soustvarjajo kulturo bivanja, mišljenje in merila o sreči in lepoti. Mladi ljudje ob soočanju z umetno grajenimi ideali prepogosto doživijo bolečine in razočaranja, ki lahko vodijo v resne težave. Kako razumeti življenje, kako sprejeti samega sebe in najti svojo mesto v življenju ter s tem svojo srečo, bo tema naše predstave.

VZEMI ŽIVLJENJE V SVOJE ROKE (vpliv medijev) 
Mediji imajo izjemno močan vpliv na življenja ljudi in njihove “lovke” segajo v vsako družbeno poro. Še posebej močan vpliv pa imajo na obnašanje in življenje mladega posameznika. Predstava na tankočuten in jasen način pokaže, kako močan je vpliv vsega, kar nas obkroža in kako se nezavedno oblikujejo razpoloženja, čustva, misli, želje, ideali…

UJETI SE NE DAM! – zdrava samopodoba in življenjski slog
V bitki s sodobnim časom so otroci in mladostniki velikokrat izpostavljeni stresnim situacijam in življenjsko pomembnim odločitvam, na katere niso pripravljeni. Kako lahko človek v svoji najstniški dobi pravilno odloči o svojem življenju? Kaj mu pri odločitvah lahko pomaga? Na slednja vprašanja daje odgovor naša predstava, polna smeha in modrosti. V sebi odkrijemo pogum, voljo in zaupanje vase, ki nam pomagajo prestopiti ovire, kot so prekomerno posedanje pred televizorjem, računalnikom, mobitelom, pitje alkohola, kajenja cigaret, tekmovalnost, odvisnost od tujih mnenj in druge pasti sodobne družbe.

KAR BOLI SVET, BOLI TUDI MENE! – strpnost, sovražni govor, medsebojna povezanost
V predstavi se razplete zgodba dveh sošolcev, ki je sprva obarvana z nestrpnostjo do priseljencev, vendar kasneje, s pomočjo dragocenih usmeritev učitelja, preraste v novo prijateljstvo. Skupaj z gledalci raziskujemo in prepoznavamo nevarnosti sovražnega govora in nestrpnosti, da nekoč med tistimi, proti katerim je usmerjen sovražni govor, ne pristanemo tudi mi.

BODI FRAJER BREZ DROGE (preventiva)
V času odraščanja se v človeku naravno pojavi želja, biti pomemben. Težave nastanejo kadar mladostnik išče lastno uveljavitev v posnemanju napačnih družbenih trendov. Na zelo tenkočuten in za mladega človeka primeren način, se predstava dotakne tabujev in ponuja rešitev, ki prinaša razrešitev konfliktov, razumevanje in srečo.

BREZ LJUBEZNI NI DOBREGA SEKSA (komedija)
Človek, ki je bitje narave, spozna tudi svojo telesnost. Od pravilne usmeritve in lastnega odnosa do naravnih procesov samospoznavanja je odvisna marsikatera življenjska odločitev. Kako se soočiti s tem lepim in zahtevnim procesom odraščanja? Naša globoka, a hkrati zabavna in komična predstava pomaga mladostniku oblikovati zdrave temelje za srečno življenjsko pot.

KULTURNI, SPOZNAVNI DNEVI TER DRŽAVLJANSKA VZGOJA

Zabava in vzgoja v enem, gledališke predstave za vse priložnosti in vse starosti.
Za vse gledališke predstave velja:
Število učencev: do 200
Prostor: dvorana, avla, telovadnica, večnamenski prostor
Trajanje predstave: 45 min

SUPER, DA SMO RAZLIČNI – medkulturni dialog
Svet je postal velika vas. Moderna ekonomija in politika sta prebrisali meje med narodi, kulturami in verami. Da je vse skupaj lahko zelo zabavno, poučno in koristno lahko spoznamo v naši predstavi.

SLOVENIJA IMA JUNAKA – za dobra dela
Poleg družine in šolskega okolja, družba in vsi njeni člani zelo pomembno vplivajo na razvoj mišljenja in čustvovanja otroka in mladostnika. Kako prepoznati prave vzornike ter kaj se od njih koristnega naučiti, je tema naše predstave, ki preko komičnih zapletov iz vsakdanjega življenja prikaže vse prednosti in pasti moderne družbe.

KORAK ZA KORAKOM-odraščanje
Pot od dojenčka do človeka je lepa in zahtevna hkrati, predvsem pa dolga in polna presenečenj. Vsak posameznik se na njej sooča s podobnimi vprašanji, ki se dotikajo samozaupanja, medosebnih odnosov z vrstniki in starši ter drugimi odraslimi osebami, predvsem pa oblikovanja sistema vrednot, ki jim želimo slediti skozi vse življenje. Zgodba govori o dveh prijateljih, Bojani in Marjanu. Skozi vrtec in šolo spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, vpliv medijev… Zgodba slika tudi faze življenja, ki mladostnika še čakajo na življenjski poti in tako omogoča razumevanje pomembnosti pravilne izbire življenjskih vrednot in ciljev v mladosti.

MALI PRINC (sodobna priredba)
Moderna priredba svetovno znane uspešnice je polna nesmiselnih zgodb današnjega časa, v katerem Mali princ išče pomoč za svojo prijateljico. Na koncu odkrije drugačen pogled na življenje ” pogled s srcem” s katerim razoroži vse vase zavarovane Zemljane ter jim pokaže pot v lepši in srečnejši jutri.

LEPA BESEDA ODPIRA VSA VRATA – bonton
V času hiperprodukcije znanja in nenehnega pritiska k uspešnosti, otroci in mladostniki pogosto izgubijo stik s samim seboj, ter nekje na poti odraščanja pozabijo na lepoto osnovnih vrednot kot so spoštovanje, verbalno nenasilje, ustrezno vedenje v različnih življenjskih situacijah in pozitivna naravnanost. Da se da biti mlad in vesel, ter ob tem spoštovati pravila bontona in lepih medčloveških odnosov, prikaže naša zabavna, a hkrati poučna predstava.

POKLIC PO MERI! – poklicno usmerjanje, aktiven in odgovoren prispevek posameznika 
Izbira poklica je ena izmed zelo pomembnih odločitev v življenju posameznika, saj vsako izobraževanje in poklic s svojimi specifičnimi lastnostmi, na takšen ali drugačen način, vpliva na oblikovanje življenja posameznika. Dodatno obremenitev predstavljajo tudi aktualne družbene razmere, ki zaostrujejo pogoje na področju poklicnega udejstvovanja.
Predstava preko izbranih poklicev (pravnik, računalničar, kmetovalec, ekonomist…) razkriva priložnosti in pasti, ki se pojavljajo v poklicnem delu. Vsak poklic lahko opravljamo na mnogo različnih načinov; ali bo naše delo prispevalo k boljši družbi ali bomo z njim drugim in sebi škodovali, je v mnogočem, ne glede na gospodarske razmere, odvisno tudi od nas samih.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!
Družba in moderna dogajanja v njej imajo izjemno močan vpliv na življenje posameznika in družino, še posebej močno pa vpliva na oblikovanje, obnašanje, čustvovanje in razmišljanje otrok in mladostnikov. V današnjem času je pomembno razumevanje in spoštovanje drug drugega, ki poveča možnosti za medsebojno sodelovanje in pomoč.
Posebnost te predstave je, da nudi rešitev za soustvarjanje boljše družbe prihodnosti v oblikah medsebojnega sodelovanja, povezovanja in solidarnosti.
Predstava je polna komičnih vložkov, s pomočjo katerih vzbudi v dijakih zanimanje za njeno vsebino in sporočilo.

KAR BOLI SVET, BOLI TUDI MENE! – strpnost, sovražni govor, medsebojna povezanost
V predstavi se razplete zgodba dveh sošolcev, ki je sprva obarvana z nestrpnostjo do priseljencev, vendar kasneje, s pomočjo dragocenih usmeritev učitelja, preraste v novo prijateljstvo. Skupaj z gledalci raziskujemo in prepoznavamo nevarnosti sovražnega govora in nestrpnosti, da nekoč med tistimi, proti katerim je usmerjen sovražni govor, ne pristanemo tudi mi.

Vaša pomoč je dragocena!

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Naše delo lahko podprete tudi tako, da nam namenite 0,5% dohodnine. Obrazec lahko natisnete tukaj (stroške poštnine krijemo mi).

Donacije in pomoč

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Cookie policy