Delavnice2022-08-16T18:38:56+00:00

Delavnice

Gledališke
predstave

Delavnice

Seminarji

Predavanja

Knjige

Reference

Humanitarne
dejavnosti

Projekti

Tabori za
nadarjene

Kontakti

STRPNOST DO DRUGIH – strpnost
*Starost: 10 – 15
Nerazumevanje v razredu je pogosta posledica življenja v majhni šolski skupnosti. Preko iger, pogovora in smeha odkrivamo in razvijamo razumevanje za različne navade, kulture, običaje, religije…
Vrednote in učne vsebine: strpnost, razumevanje drugačnosti

PRAVLJICA O NENASILJU – medsebojno spoštovanje in nenasilje
*Starost: 6 – 9
Skozi različne vzgojne tematike, ki se dogajajo v naravi in znotraj živih bitij, otroci spoznavajo različne načine za razvijanje spoštljivega in nenasilnega odnosa do vsega, kar jih obdaja.
Vrednote in učne vsebine: prijateljstvo, podpora, sodelovanje, sprejemanje različnosti, ljubezen do narave.

BESEDA LAHKO UDARI MOČNEJE KAKOR PEST – nenasilna komunikacija
*Starost: 8 – 15
Poznamo dve vrsti misli in besed. Svetle, prijazne in tople besede, ki gradijo med nami bližino, razumevanje in prijateljstvo, ter neprijazne in sebične besede, ki ustvarjajo napetosti, nesporazume in sovraštvo. Kako oblikovati pozitivna sporočila? Kako ravnati, če drugi uporabljajo besede, ki nas prizadenejo? Kako ustvariti bolj pristno in iskreno komunikacijo? Na ta in podobna vprašanja skupaj iščemo odgovore.
Vrednote in učne vsebine: nenasilje, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje.

KOMUNIKACIJA
*Starost: 6 – 15
Skozi različne igre spoznavamo kako in na kakšen način komuniciramo. Ali se počutimo razumljeni? Ali smo sami razumljivi drugim ljudem? Skozi lastne izkušnje, ki jih pridobivamo v igricah, smo vodeni do zgodbe, ki nam pomaga razumeti, kje se nahaja bistvo komunikacije.
Vrednote in učne vsebine: medsebojna komunikacija, srčnost, iskrenost, lepši medčloveški odnosi, sočuten in razumevajoč odnos do drugačnih, strpnost.

ZAUPAJMO VASE
*Starost: 9 – 12
Jedro delavnice predstavlja zgodba iz resničnega življenja, ki jo obkrožajo vaje in igre, skozi katere otrok globlje spozna, da je vsak človek (tudi on sam!) spoštovanja vredno in dragoceno bitje. Vse dejavnosti so prežete s pozitivnimi sporočili, ki bodo učencu pomagale do večjega zaupanja vase in mu pokazale, da so v njem skrite moči in sposobnosti, ki jih še ne pozna. Le odkriti jih mora.
Vrednote in učne vsebine: boljša samopodoba, zaupanje vase, ozaveščanje svojih kvalitet.

DAJ SVETU NAJBOLJŠE, KAR IMAŠ IN NAJBOLJŠE SE BO VRNILO K TEBI
*Starost: 12 – 15
Prav vsi ljudje na svetu smo med seboj na takšen ali drugačen način povezani. Delavnica predstavi pomen medsebojnega povezovanja in sodelovanja, ki sta temeljni kvaliteti za razvoj uspeha v življenju. Skozi delavnico odkrivamo pravila »življenjske matematike«, katere zakonitosti nam razkrivajo dobrobiti delovanja v dobro celote, napram ozki koristoljubnosti. Skozi igro in slikovite primere spoznavamo, da žanjemo to, kar sejemo.
Vrednote in učne vsebine: ozaveščanje človeških vrednot, odgovornost, aktiven prispevek posameznika, sočutje.

BESEDA LAHKO UDARI MOČNEJE KAKOR PEST – nenasilna komunikacija
*Starost: 8 – 15
Poznamo dve vrsti misli in besed. Svetle, prijazne in tople besede, ki gradijo med nami bližino, razumevanje in prijateljstvo, ter neprijazne in sebične besede, ki ustvarjajo napetosti, nesporazume in sovraštvo. Kako oblikovati pozitivna sporočila? Kako ravnati, če drugi uporabljajo besede, ki nas prizadenejo? Kako ustvariti bolj pristno in iskreno komunikacijo? Na ta in podobna vprašanja skupaj iščemo odgovore.
Vrednote in učne vsebine: nenasilje, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje.

ČUDEŽ NARAVE
* Starost: 6 – 10
Otrokom se predstavi veličina, raznolikost, lepota in pomen, ki ga ima narava za človeka in njegovo preživetje. Njene zakonitosti si jemljemo za zgled.
Vrednote in učne vsebine: sodelovanje, soodvisnost, strpnost.

JAZ IN OKOLJE
*Starost: 11-15
Le en dom imamo in ta se nahaja na Zemlji, ki je čedalje bolj ogrožena. Kako prepoznati resnost klimatskih sprememb, kaj storiti in kako prispevati k izboljšanju, je tema naše delavnice.
Vrednote in učne vsebine: ekologija, skrb za okolje, prispevek posameznika za dobrobit celote.

EKOLOGIJA MEDSEBOJNIH ODNOSOV
*Starost: 9 – 15
Prijazne in tople besede gradijo med nami bližino, razumevanje in prijateljstvo. Neprijazne in sebične besede ustvarjajo napetosti, nesporazume in sovraštvo. Kako oblikovati pozitivna sporočila? Kako ravnati, če drugi uporabljajo besede, ki nas prizadenejo? Kako ustvariti bolj pristno in iskreno komunikacijo? Na ta in podobna vprašanja, iščemo odgovore skupaj.
Vrednote in učne vsebine: medsebojna komunikacija, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje.

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU – zdrav življenjski slog
*Starost: 6 – 11
Otrokom je predstavljeno kaj pomeni »živeti zdravo« – pravilno dihanje, zdrava prehrana, rekreacija in predvsem zdrav način razmišljanja.
Vrednote in učne vsebine: zdrav način življenja, pozitivna naravnanost.

SOOČENJE S STRESOM IN KAKO GA PREMAGATI
*Starost: 8 – 15
Medsebojni odnosi, pomanjkanje časa, preveč obveznosti, javni nastopi, strah pred prihodnostjo, …
Veliko trenutkov v našem življenju nas spravi v stresno situacijo. Kako sproti odpravljati stres, ki ga doživljamo, bo tema naše delavnice.

MOJE TELO, MOJA ODGOVORNOST – fizično in psihično zdravje
*Starost: 11 – 15
Področje človeške psihe ima izjemno pomemben vpliv na oblikovanje našega življenja. V delavnici spoznavamo čustva, njihove prednosti in pomanjkljivosti, kot tudi načine za odpravljanje težav ter soočanje z nevarnimi vplivi družbe, ki sprožajo težave na področju fizičnega in psihičnega zdravja.
Vrednote in učne vsebine: samospoznavanje, soočanje s problemi, skupinska interakcija.

BODI FRAJER BREZ DROGE – preprečevanje zasvojenosti z drogami
*Starost: 10 – 15
Zakaj in v kakšnem obdobju človeka zanima droga? Kaj pomeni »biti frajer«? Kakšen je odziv družbenega pogleda na uspeh in pomembnost? Kakšne so posledice nezavestnega ravnanja s samim seboj? Odgovore na ta in podobna vprašanja odkrivamo skupaj z otroki.
Vrednote in učne vsebine: zavestno delovanje, vrednotenje sebe in življenja.

ALKOHOL, CIGARETI? NE, HVALA. – preprečevanje zasvojenosti z alkoholom in cigaretami
*Starost: 10 – 15
Alkohol je eden izmed večjih, družbeno sprejemljivih, uničevalcev sodobne družbe. V naši družbi je vse prepogosto del vsakdana različnih generacij. Med mogimi mladimi velja zmotno prepričanje, da je alkohol sredstvo, ki prinaša sprostitev, zabavo in pogum. Delavnica na slikovit in zanimiv način učencem razkrije resnico o alkoholu. Pomaga jim pri oblikovanju take osebnosti (zdrava samopodoba, razumevanje življenja, razumevanje lastnih želja, ciljev,…), ki jim bo omogočila srečno in zabavno mladost brez alkohola.
Vrednote in učne vsebine: zavestno delovanje, vrednotenje sebe in življenja.

JAZ IN TI O LJUBEZNI – partnerski odnosi
*Starost: 12-15
V času prebujanja hormonov otroka privleče ljubezenska komunikacija. Za naraven in spontan vhod v življenje, se je dobro skrbno pripraviti in veseliti. V delavnici se bomo veselili spoznavanja drugega ter odkrivali kako doživeti svoje telo in naravne potrebe na zdrav, ljubeč in prijazen način.
Vrednote in učne vsebine: spoznavanje različnosti, naravnost, ljubezen, zdravje.

Na temo duševnega zdravja otrok imamo veliko delavnic, ki so predstavljene v našem katalogu v nadaljevanju, večina v poglavju zdravje in preventiva. Naslovi delavnic:

  • Zdrav duh v zdravem telesu (3. do 6. razred)
  • Moje telo, moja odgovornost (5. do 9. razred)
  • Zaupajmo vase (3. do 8. razred)
  • Živim po svoji pameti (3. do 9. razred)
  • Učinkovito soočanje s stresom (3. do 9. razred)
  • Zmerna uporaba mobitela in računalnika (1. do 9. razred)
  • Pravljica o nenasilju (1. do 3. razred)
  • Kako biti srečen (3. do 9. razred)
  • Motivacija (6. do 9. razred)

Preko številnih vaj in iger, z uporabo modernih oblik poučevanja ( tehnike za povečanje boljšega počutja, igra vlog, interaktivno sodelovanje, dialog…) bomo dosegli cilje vsebin delavnic. Vse dejavnosti so prežete s pozitivnimi sporočili, ki bodo učencu pomagale do večjega zaupanja vase, boljšega razumevanja sebe, obvladovanju svojih čustev, prepoznavanju lastnih talentov in možnosti ustvarjanja boljšega počutja.

Vrednote: zdravje, boljša samopodoba, zaupanje vase, čustvena stabilnost, sreča

KOMUNIKACIJA
Različne vaje nam pokažejo kako in na kakšen način komuniciramo. Ali se počutimo razumljeni? Ali smo sami razumljivi drugim ljudem? Skozi analizo lastnih izkušenj in socialne igre smo vodeni do razumevanja, kje se nahaja bistvo prave komunikacije.
Vrednote: srčnost, iskrenost, pozitivna komunikacija, lepi medčloveški odnosi, sočuten in razumevajoč odnos do drugačnosti, strpnost.

ŽIVIM PO SVOJI PAMETI – vpliv medijev
Kdo je tisti, ki ustvarja splošna načela in merila o uspehu, lepoti, pogumu…? Skozi delavnico spoznavamo vplive medijev na vsakdanje življenje in obnašanje posameznika, družine in družbe
Vrednote: pomembnost sporočil, ki nas obkrožajo, medsebojna povezanost, lastna modrost kot vir življenja, globalno učenje in razmišljanje, zaupanje vase

DAJ SVETU NAJBOLJŠE, KAR IMAŠ IN NAJBOLJŠE SE BO VRNILO K TEBI
Skozi vodeno interaktivno zgodbo spoznavamo zahtevnost skupinskega kreativnega dela. Zgodba spodbudi pozornost udeležencev tako, da sami oblikujejo unikaten konec. Delavnica prav tako skozi resnične zgodbe različnih ljudi osvetljuje koristi in dobrobiti medsebojnega sodelovanja za posameznika.
Vrednote: skupinsko delo, sodelovanje, ozaveščanje pomena človečnosti, skupinsko sobivanje

STRPNOST DO DRUGIH
Nerazumevanje v razredu ali drugod je pogosta posledica individualno usmerjenega razmišljanja, v katerem posameznik razume situacijo samo skozi svoje lastno doživljanje. Preko iger, pogovora in smeha začnemo razumevati različne navade, kulture, običaje, religije, mišljenja, itd. drugih ljudi in spoznamo lepoto medsebojnega spoštovanja.
Vrednote: strpnost, razumevanje drugačnosti

MOTIVACIJA
Motivacija je en od ključnih dejavnikov uspeha in zadovoljstva v življenju. Pedagogi opažamo na tem področju velike primanjkljaje. Delavnica uči, kako si zastaviti cilje in usmerja v pravilen pristop do njihovih uresničitev.
Vrednote: motivacija, pravilna ciljna usmeritev

KOGA IMETI ZA VZOR
Poleg družine in šolskega okolja, družba in vsi njeni člani zelo pomembno vplivajo na razvoj mišljenja in čustvovanje mladostnika. Kako prepoznati prave vzornike in kaj se od njih koristnega naučiti, je tema naše delavnice.
Vrednote: modrost, samozaupanje, vseživljenjsko učenje

NA POTI DO SEBE – ODRAŠČANJE
Delavnica s svojim pristopom in vsebino omogoča boljše razumevanje dogajanj in doživljanj v obdobju odraščanja, ki je ključnega pomena za razvoj zdrave odrasle osebnosti. Soočanje s samim seboj, z lastnimi potrebami, željami in hotenji na eni strani, ter omejitvami in različnimi manj ugodnimi življenjskimi situacijami na drugi strani, zahteva pogum in previdnost in modrost.
Vrednote: lastna modrost kot vir življenja, globalno učenje, medsebojna povezanost, razširitev lastnega razmišljanja, odraslost

EKOLOGIJA MEDSEBOJNIH ODNOSOV
Če sem prijazen človek, dobronameren in skrben do okolja ali imam od tega korist? Zakaj bi vračal z dobrim, če drugi vračajo s slabim? Zakaj nekateri nočejo razumevanja in sodelovanja? Zakaj se dogaja svetovno onesnaženje in vojne? Na vsa ta vprašanja bomo našli odgovore v medčloveških odnosih. Delavnica uči, kako razviti razumevanje o medsebojni povezanosti in soodvisnosti vseh ljudi ter kako to uporabiti v namen varovanja okolja ter ustvarjanja boljših življenjskih pogojev za vse ljudi sveta.
Vrednote: medsebojna komunikacija, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje

JAZ IN OKOLJE
Le en dom imamo in ta se nahaja na Zemlji, ki je čedalje bolj ogrožena. Kako prepoznati resnost podnebnih sprememb, onesnaženja in uničevanja narave, kaj storiti in kako prispevati, je tema naše delavnice.
Vrednote: ekologija, skrb za okolje, lasten prispevek k varovanju okolja

BESEDA LAHKO MOČNEJE UDARI KAKOR PEST
Poznamo dve vrsti misli – besed. Svetle, prijazne in tople besede, ki gradijo med nami bližino, razumevanje in prijateljstvo, ter neprijazne in sebične besede, ki ustvarjajo napetosti, nesporazume in sovraštvo. Kako oblikovati pozitivna sporočila? Kako ravnati, če drugi uporabljajo besede, ki nas prizadenejo? Kako ustvariti bolj pristno in iskreno komunikacijo? Na takšna in podobna vprašanja skupaj iščemo odgovore.
Vrednote: nenasilje, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje

ALKOHOL, CIGARETI? NE, HVALA. – preprečevanje zasvojenosti z alkoholom in cigaretami
Alkohol je eden izmed večjih, družbeno sprejemljivih, uničevalcev sodobne družbe. V naši družbi je vse prepogosto del vsakdana različnih generacij. Med mogimi mladimi velja zmotno prepričanje, da je alkohol sredstvo, ki prinaša sprostitev, zabavo in pogum. Delavnica na slikovit in zanimiv način učencem razkrije resnico o alkoholu. Pomaga jim pri oblikovanju take osebnosti (zdrava samopodoba, razumevanje življenja, razumevanje lastnih želja, ciljev,…), ki jim bo omogočila srečno in zabavno mladost brez alkohola.

BODI FRAJER BREZ DROGE
Zakaj in v kakšnem obdobju človeka zanima droga? Kaj pomeni v življenju biti frajer? Kakšen je odziv družbe na uspeh in pomembnost? Kakšne so posledice nezavestnega ravnanja s sabo?
Vrednote: zavestno delovanje, vrednotenje sebe in življenja, medsebojna povezanost

ZAUPAJMO VASE
Jedro delavnice predstavlja zgodba iz resničnega življenja, ki jo nadgrajujejo vaje in socialne igre, ob katerih spoznavamo, da je vsak človek (tudi on sam!) spoštovanja vredno in dragoceno bitje. Vse dejavnosti so prežete s pozitivnimi sporočili, ki bodo dijaku pomagale do večjega zaupanja vase in mu pokazale, da so v njem skrite moči in sposobnosti, ki jih še ne pozna. Le odkriti jih mora.
Vrednote: boljša samopodoba, zaupanje vase, ozaveščanje svojih kvalitet.

JAZ IN TI O LJUBEZNI
V času prebujanja hormonov mladostnika pritegne ljubezenska komunikacija. Za naraven in spontan vstop v odraslo življenje, se je dobro skrbno pripraviti in veseliti. V delavnici se bomo veselili spoznavanja drugačnosti.
Vrednote: spoznavanje različnosti, naravnost

MOJE TELO JE MOJE SVETIŠČE (delavnica o bulimiji in anoreksiji)
Pod vplivom medijske propagande in čedalje večjih družbenih in lastnih zahtev, se mladostnik pogostokrat najde v vrtincu želja, primerjav in napačnih bližnjic do uspeha. Kako prepoznati in spoznati samega sebe, kako zastaviti svoje cilje in najti pravi korak in ritem samorazvoja, kako živeti zdravo ter kaj to v resnici pomeni, kako razmišljati zdravo in uporabiti lastno pamet? Vse to so teme, ki se jih skozi interaktivne dejavnosti lotimo v naši delavnici.
Vrednote: samospoznavanje, soočanje s problemi, razumevanje modernega življenja, zdravo življenje, dosegljivost zastavljenih ciljev in pravilna izbira ciljev

ZMERNA UPORABA MOBITELA IN RAČUNALNIKA – na temo zasvojenosti z elektronskimi mediji
Danes brez mobitela in računalnika skorajda več ne gre. Je vir informacij in komunikacij, kot tudi odlična priložnost za zabavo, druženje in komuniciranje s prijatelji, znanci, somišljeniki. Če pa uporaba mobitela in računalnika preraste v obliko, da zaradi njiju ne opravljamo svojih obveznosti, ne komuniciramo z okolico, se srečujemo s prekomerno uporabo elektronskih medijev. V delavnici ozavestimo pomen zmerne uporabe mobitela in računalnika za zdravo socialno, mentalno in fizično življenje.

SOOČENJE S STRESOM IN KAKO GA PREMAGATI
Medsebojni odnosi, pomanjkanje časa, preveč obveznosti, javni nastopi, strah pred prihodnostjo, …
Veliko trenutkov v našem življenju nas spravi v stresno situacijo. Kako sproti odpravljati stres, ki ga doživljamo, bo tema naše delavnice.

ŽIVIM PO SVOJI PAMETI (vpliv medijev)
Kdo je tisti, ki ustvarja splošna načela in merila o uspehu, lepoti, pogumu…? Skozi delavnico spoznavamo vplive medijev na vsakdanje življenje in obnašanje posameznika, družine in družbe.
Vrednote: pomembnost sporočil, ki nas obkrožajo, medsebojna povezanost, lastna modrost kot vir življenja, globalno učenje, razširitev lastnega razmišljanja

Vaša pomoč je dragocena!

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Naše delo lahko podprete tudi tako, da nam namenite 0,5% dohodnine. Obrazec lahko natisnete tukaj (stroške poštnine krijemo mi).

Donacije in pomoč

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Cookie policy